TR - EN

TNED Tüzük

Türk Nöroendokrinoloji Derneği Tüzüğü

KURULUŞ:
Madde 1. Derneğin adı Türk Nöroendokrinoloji Derneği’dir.
Madde 2. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur. Derneğin adresi, Dernek Yönetim Kurulu'nun yazışma adresidir.

AMAÇ ve FAALİYET ALANLARI:
Madde 3. Derneğin amacı, ülkemizde nöroendokrinoloji biliminin gelişmesi ve yaygınlaşması için faaliyetler göstermektir. Bu amaçla aşağıda belirtilen çalışmaları yapar:

 1. Ülkemizde lisansüstü düzeyde nöroendokrinoloji eğitiminin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak.
 2. Nöroendokrinoloji alanındaki ilgili konularda bilimsel yayın (dergi, kitap, broşür, vb) faaliyeti yapmak.
 3. Nöroendokrinoloji ve ilgili alanlarda bilimsel etik değerlere bağlı, yüksek nitelikli bilim insanı ve genç araştırmacı yetişmesi için maddi ve manevi destek sağlamak; bu amaçla geleceğe yönelik planlar yapmak.
 4. Nöroendokrinoloji alanında yurtiçi ve yurtdışı diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla bilimsel işbirliğini geliştirmek ve toplantılar düzenlemek.
 5. Ülkemizde bilimsel bakış açısının gelişmesi ve sağlık bilimleri alanında bilimsel politikaların şekillenmesine katkı sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 6. Dernek üyeleri arasında her türlü bilimsel, kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak.

Dernek yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yayınlar yapar, görüş açıklar, idari ve bilimsel platformlarda nöroendokrinoloji topluluğunu temsil eder, üyeleri arasında ve/veya kamuya açık bilimsel toplantı ve konferanslar düzenler, kongreler toplar, akreditasyon ve sertifika programları yapar, taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, bağış alır, bağışta bulunur, burs verir ve diğer gelir sağlayıcı girişimlerde bulunur.

KURUCU ÜYELER:
Madde 4. Dernek kurucularının ad ve soyadları aşağıda belirtilmiştir.
Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Prof. Dr. Hasan Fahrettin Keleştemur, Prof. Dr. Ertan Tezcan, Prof. Dr. Haluk Keleştimur, Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Prof. Dr. Uğur Türe, Prof. Dr. Atilla Semerciöz, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Adnan Yüksel, Prof. Dr. Mustafa Özen, Prof. Dr. Ahmet Göçmen, Prof. Dr. Selahattin Kumru, Prof. Dr. Kürşad Ünlühizarcı ve Prof. Dr. Ramis Çolak.

ÜYELİK:
Madde 5. Derneğin üyeliği asli ve onursal olmak üzere iki çe­şittir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun ilgili maddelerinde yazılı üye olma, üyelikten çıkma, üyelikten çıkarılma ve üye haklarına ilişkin hükümler saklıdır.

Asil Üyelik: Asli üyelerin aşağıda yazılı niteliklerden birini taşımaları gerekir:
a) Nöroendokrinoloji ile ilgili bir alanda Bilim uzmanlığı, Yüksek Lisans veya Doktora eğitimini tamamlamış olmak ya da bu eğitimlerden birine devam ediyor olmak,
b) Görevi gereği nöroendokrinoloji ile ilgili alanlarda çalışıyor veya ça­lışmış olmak.

Derneğe asil üye olabilmek için adayın bir asil üye tarafından teklif edilmesi ve bu teklifin yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ge­rekir. Üyelik için yapılan müracaatları yönetim kurulu en geç otuz gün içinde karara bağlar ve bu karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Kurucu üyeler derneğin asil üyesidir. Derneğe yeni kabul edilen üyeler diğer üyelere duyurulur.

Onursal Üyelik: Nöroendokrinolojiye ilgi duyan ve bu ilgisini dernek tüzüğünün 3. maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda her türlü çalışma ve et­kinlikleriyle gösteren veya derneğin amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmekte yararlı olabilecek kişiler derneğe onursal üye olabilirler. Onursal üyelik kişiye, yönetim kurulu kararı ile verilir. Onursal üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur, yönetim kuruluna seçilemezler, ancak geçici komisyonlarda görev alabilirler. Onursal üyeler derneğe aidat ödemeye mecbur edilemezler.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ: 
Madde 6. Üyeliğin sona ermesi, üyelikten ayrılma veya üye­likten çıkarılma şeklinde olur.
a) Her üye istediği zaman yazılı bir bildirimle Dernek üyeliğinden istifa edebilir.
b) 5253 Sayılı Dernekler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca derneklere üye olma hakkını kaybedenler üyelikten çıkarılırlar.
c) Der­nek tüzüğüne aykırı hareket edenler ise, en az üç üyenin birlikte ya­pacağı gerekçeli yazılı teklif üzerine, yönetim ve denetleme kurul­larının ortak bir oturumda verecekleri kararla dernek üyeliğinden çıkarılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üyeye yazı ile bildirilir. Üyenin bir ay içinde bu karara itiraz hakkı saklıdır. İtiraz halinde durum, kararı veren kurulca yeniden değerlendirilir. Kurul ilk kararında ısrar ederse bu durum üyeye yeniden yazılı olarak bildirilir. Bu son karara üye, toplanacak ilk genel kurulda bir defa daha yazılı olarak itiraz edebilir. Genel kurul itiraz üzerine konuyu gündemine alıp görüşmek zorun­dadır. İtiraz okunur ve üyenin savunması dinlenir. Genel kurulun kararı kesindir.
d) Bir yıla ait aidatını o yılın bitiminden sonra altı ay içinde ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılabilirler. Ancak çıkarmadan önce, üyeye aidatını ödemesi için bir e-posta gönderilmesi ve bir ay beklenilmesi gerekir.

Madde 7. Derneğin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur.

GENEL KURUL:
Madde 8. Genel kurul, derneğin kayıtlı (asil) üyelerinden oluşur. Bu kurulun görevleri, Derneğin çalışmalarını incelemek, bütçeyi onaylamak ve idare heyetini ibra etmek, gerekli gördüğü teklif ve dilekleri karara bağlamak, ana tüzükte değişiklik yapmak ve üç senede bir yönetim kurulunu seçmektir. Her üyenin genel kurulda bir oy kullanma hakkı var­dır.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI:
Madde 9. Derneğin olağan genel kurul toplantısı yönetim kurulunun daveti üzerine üç yılda bir, Mayıs ayında, İstanbul’da veya Derneğin bilimsel toplantısının düzenlendiği şehirde yapılır. Toplantının yeri, günü ve gündemi 15 gün önce Derneğin internet sayfasında veya e-posta yoluyla ilân edilmek suretiyle toplantıya çağrı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamama olasılığı göz önüne alınarak, yapılması gerekli ikinci toplantının gün, yer ve saati de aynı ilânda belirtilir. İkinci genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamayacağı düşünülen toplantıdan en az yedi gün sonra yapılır.

Madde 10. Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı topla­mının iki katından az olamaz. Toplantı, yeterli sayının sağlanmaması veya başka bir nedenle geri bırakılırsa,  bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilânının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilân verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ:
Madde 11. Gerekli tam sayı sağ­lanmışsa toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve bel­geler yönetim kuruluna verilir. Toplantıda yanlız gündemdeki ko­nular görüşülür. Ancak, katılan üyelerin en az onda birinin isteği ile gündemde değişiklik yapılabilir.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ:
Madde 12. Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Dernek yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu yedek üyeleriyle birlikte seçmek,
 2. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek,
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 4. Dernek için gerekli taşınmaz malları almak veya mevcut taşınmaz malları satmak hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
 5. 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca, yurt dışındaki benzer amaçlı bilimsel ve mesleki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılma ya da ayrılma ile il­gili karar almak,
 6. Derneğin ilgili bir federasyona katılması, benzeri kuruluş­larla bir federasyon kurması veya ondan ayrılması konusunda karar almak,
 7. Derneğin vakıf kurması,
 8. Derneği feshetmek,
 9. Yukarıdakilerin dışında mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 10. Tüzükte değişiklik yapmak; tüzük değişikliği yönetim kurulu­nun teklifi veya üyelerin en az üçte ikisinin yazılı müracaatı üzerine genel kurul tarafından yapılabilir. Tüzük değişikliği için teklifin genel kurul toplantısına katılan üyelerin en az üçte ikisi tarafından kabulü gerekir.

 

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI:
Madde 13. Genel Kurul, yönetim ve denetleme kurulunun göreceği lüzum üzerine veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu toplantının ilânı için olağan genel kurul toplantısındaki usuller uygulanır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:
Madde 14. Yönetim kurulu, genel kurulca gizli oyla üç yıl için seçilen 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerin dâhil edilmesiyle bile dördün altına düşerse, mevcut yönetim kurulu ya da denetleme kurulu üyeleri, yenisini seçmek üzere genel kurulu üç ay içinde toplantıya çağırır.
Genel kurulca seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri toplanarak gizli oyla başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman seçerler.
Yönetim kurulu başkanı, genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer or­ganlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezi­nin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.
Yönetim kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.
Yönetim kurulu başkanı: Derneğin genel başkanı olup yönetim kurulu kararlarını uygular ve uygulatır.
Yönetim kurulu başkan yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerine sahiptir.
Genel sekreter: Derneğin üye kayıt defteri, karar defteri ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar. Genel kurul toplantıları için gerekli işlemleri yerine getirir. Yönetim kurulu ka­rarlarına uygun olarak derneğin işlemlerini yürütür. İlgili geçici ku­rulların yardımı ile toplantılar düzenler. Çalışma ve yeni gelişmeleri üyelere duyurur. Her yıl, yönetim kuruluna sunulmak üzere çalışma raporu hazırlar.
Sayman: Derneğin gelir ve gider hesaplarını usulüne göre tutar. Aidatları alındı belgesi karşılığında toplar, derneğin paralarını ulusal bir bankada bulundurur. Gelirleri beş gün içinde bankada açılan hesaba yatırır. Elli bin liraya kadar olan harcamayı dernek başkanının onayı ve sorumluluğu ile yapar. Bütçe ve bilançoyu hazırlar. Bu amaçla gelir-gider defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri ve demirbaş defteri tutar. Her yıl sonunda, yönetim kuruluna sunulmak üzere bütçe durumu hakkında rapor hazırlar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ:
Madde 15. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, gerektiğinde bu yetki ile bir avukat tutmak,
 2. Gelir ve giderlere ilişkin işlemleri yapmak, bütçeyi ve bilançoyu hazırlamak, bunu genel kurula sunmak,
 3. Yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve uygulamak,
 4. Gerektiğinde geçici kurullar kurmak,
 5. Yayınlanacak eserleri tespit etmek,
 6. Derneğe üye kaydetmek, gerektiğinde üyelikten çıkartmak,
 7. Her yıl sonunda, sayman tarafından bütçe durumu hak­kında hazırlanacak raporu incelemek,
 8. Genel sekreter tarafından her yıl sonunda hazırlanan çalışma raporunu incelemek,
 9. Denetçilerin yılda bir verecekleri raporu inceleyerek ge­reğini yapmak,
 10. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halin­de bunları on gün içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine bildirmek,
 11. Dernek tüzüğünün, genel kurulun ve yürürlükteki yasaların yönetim kuruluna verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETLEME KURULU:
Madde 16. Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu, yönetim kurulunun bütçe ve hesaplarını genel kurul adına denetler. Bu kurulun asil üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılabilecekleri gibi, arzu ettikleri her zaman derneğin çalışma ve hesaplarını kontrol edebilirler. Bu kontrol yılda en az bir defa yapılarak sonuç yönetim kuruluna bildirilir. Denet­leme kurulu üyeleri, yönetim kurulunun çalışmaları ve hesapları hak­kındaki raporlarını üç yıl sonunda ayrı ayrı veya birlikte hazırlayarak genel kurula sunarlar. Denetleme kurulu, dernek üyelerinin beşte birinin isteği üzerine, görevini olağanüstü olarak da yerine getirebilir ve so­nucu bir rapor ile genel kurula duyurur.

DERNEĞİN GELİRLERİ:                           
Madde 17. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. Üyelik aidatı: Asil üyelerden alınır ve yıllık miktarı 20 YTL’dir. Bu aidat her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 2. Bağışlar ve yardımlar,
 3. Bilimsel yayın gelirleri,
 4. Bilimsel danışmanlık gelirleri,
 5. Yönetim kurulunca düzenlenen yemek, konser, sergi, gezi, kon­ferans ve kongreler gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 6. Dernek taşınmaz mallarından elde edilen gelirler.

DERNEĞİN DEFTERLERİ ve KAYITLARI:

Madde 18. Dernek aşağıdaki defterleri tutar:

 1. Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, meslek ve iş adresleri, ikametgâhları, derneğe giriş tarihleri ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
 2. Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.
 3. Gelen ve giden evrak defteri:  Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir.
 4. Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındığı ve harcanan paraların verildiği yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere kaydedilir.
 5. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyaları bu deftere işlenir.

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
Madde 19. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :
Madde 20. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ:
Madde 21. 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nda belirtilen nedenlere dayalı olarak Nöroendokrinoloji Der­neğinin tüzel kişiliği sona ererse, derneğin bütün para, mal ve hakları genel kurulun uygun göreceği yere bırakılır.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Madde 22-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türk Nöroendokrinoloji Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
Madde 23. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 23 (Yirmiüç) maddeden ibarettir.